การรับประกันสินค้า

สินค้าที่มีการรับประกันจะถูกจะระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากเราเท่านั้น โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการส่งเคลมสินค้า
2. ระยะเวลารับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและการรับประกันของแต่ละผู้ผลิต ซึ่งระยะเวลารับประกันจะระบุในรายละเอียดสินค้า โดยวันที่เริ่มรับประกันนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
3. สินค้าที่อยู่ในการรับประกันจะต้องมีความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของโรงงานผลิต หรือเกิดจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น
4. สินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกันได้แก่สินค้าที่เสียหายจากสาเหตุ ต่อไปนี้  - การใช้งานอย่างผิดวิธี หรือถูกดัดแปลงแก้ไข
      - ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ
      - การรู้เท่าไม่ถึงการ กระแสไฟผิดปกติ ไฟลัดวงจร ไฟช็อต
      - สัตว์เลี้ยง หนู มด แมลง ฯลฯ
      - ความเสียจากบริษัทขนส่ง (ลูกค้าสามารถเรียกค่าเสียหายได้จากบริษัทผู้จัดส่งสินค้าโดยตรง)
      - และสาเหตุอื่นๆ ตามดุลพินิจของผู้ผลิต

5. ระยะเวลาส่งเคลมสินค้าขึ้นอยู่ประเภทของสินค้า แบรนด์ และโรงงานผู้ผลิต โดยปกติใช้เวลาประมาณ 1-14 วันทำการ หรืออาจมากกว่านั้นสำหรับสินค้าบางประเภท
6. ในการส่งเคลมสินค้า ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาส่งเคลมที่หน้าร้านด้วยตนเอง หรือส่งสินค้ากลับมาให้เราตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
          ในกรณีลูกค้าไม่ได้นำสินค้ามาเคลมด้วยตนเอง
                    - ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับที่เกิดขึ้นตามจริง
                    - สินค้าที่ส่งมาเคลมต้องส่งถึงเราภายในระยะเวลารับประกันของสินค้านั้น นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
                    - เมื่อสินค้ามาถึง ทางเราจะตรวจสอบสภาพเบื้องต้นว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่
          ในกรณีสินค้าที่ท่านส่งมาไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางเราจะแจ้งค่าจัดส่งสินค้า และจัดส่งสินค้านั้นกลับไปหลังได้รับการชำระเงิน
          ในกรณีสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เมื่อสินค้าใหม่มาถึง (หรือสินค้าที่ซ่อมเสร็จแล้ว) ทางเราจะแจ้งสรุปค่าจัดส่งสินค้า และจัดส่งสินค้านั้นกลับไปหลังได้รับการชำระเงิน

 

*บริษัทไม่มีนโยบายจัดส่งสินค้าใหม่เพื่อเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าก่อนที่ทางบริษัทจะได้รับสินค้าเดิมคืนจากลูกค้า

Visitors: 794,661