การเปลี่ยนสินค้า

เปลี่ยนสินค้า,รับประกันความพอใจ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าซื้อแล้วสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
2. สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ต้องอยู่ในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์เหมือนตอนที่บริษัทส่งมอบสินค้า และต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการเปลี่ยนสินค้า
3. สินค้าใหม่ที่จะเปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของสินค้าเดิมที่ท่านต้องการจะเปลี่ยน ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินสดในทุกกรณี
4. สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ได้แก่สินค้าดังต่อไปนี้
          - สินค้าที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ฉีกขาด หรือมีรอยขีดเขียน
          - สภาพตัวสินค้ามีรอยขีดข่วน รอยขนแมว รอยไข หักบิ่น ชำรุดเสียหาย ตกน้ำ เขียนด้วยปากกาเคมี หรือมีร่องรอยถูกใช้งาน
          - สินค้าตัดแบ่งขาย เช่น สายไฟ ไฟเส้นLED ท่อHDPE ฯลฯ
          - และสภาพอื่นๆที่อาจทำให้สินค้าไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายต่อได้
          - สินค้าสั่งผลิตตามออเดอร์ สินค้าสั่งเบิก สินค้าโปรโมชั่น สินค้าลดราคา สินค้าขายตามสภาพ สินค้าที่เคยมีการเปลี่ยนมาแล้ว งดรับเปลี่ยนทุกกรณี
5. ในการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาเปลี่ยนที่หน้าร้านด้วยตนเอง หรือส่งสินค้ากลับมาให้เราตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
          ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำสินค้ามาเปลี่ยนด้วยตนเอง
                    - ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับที่เกิดขึ้นตามจริง
                          ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากทางบริษัท ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด
                    - สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนต้องส่งถึงเราภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
                    - เมื่อเราได้รับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนแล้ว จะแจ้งสรุปค่าจัดส่งสินค้า และยอดส่วนต่าง (ในกรณีที่สินค้าราคาไม่เท่าเดิม) เพื่อทำการชำระเงิน
                    - หลังจากได้รับการชำระเงิน เราจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับท่าน

*บริษัทไม่มีนโยบายจัดส่งสินค้าใหม่เพื่อเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าก่อนที่ทางบริษัทจะได้รับสินค้าเดิมคืนจากลูกค้า

Visitors: 823,585